<<<<   GORT AN ÓIR   >>>>

GNÍOṀ CINEÁLTAIS

  Ḃí beirt ḃuaċaillí ag siúl le ċéile. Conn
agus Art na hainmneaċa a ḃí orṫu. Ḃíodar
ag triall ar an áit ina raiḃ a ḋún ag Fionn
mac Cuṁaill.
  Ċonaiceadar mac tíre. Ċaiṫ Conn a ṡleá leis
an mac tíre agus ṁaraiġ sé é. Ḃain sé an
craiceann de agus ṫug sé leis ar a ḋrom é.
  Ṫángadar go haḃainn. Ní raiḃ an aḃa
ró-leaṫan aċ ḃí sí doiṁin. Léim an ḃeirt
ḃuaċaillí ṫar an aḃainn.
  Ḃí sean-ḃean ar an dtaoḃ ṫall.
  “ Bíoḋ trua agaiḃ dom,” ar sise.
“ Beirigí ṫar an aḃainn mé.”


37