<<<<   >>>>


4         FOCAL ÓS NA FOILLSIṪEOIRÍ

Pléimeann, Ph.D., S.P., feiṫeóiɼ liteaɼḋa an
uġdaiɼ, atá an cuɼ amaċ nua ſo dá ḟoillſiú.
Tá áɼd-ḃuiḋeaċaſ tuillte ag an nDoċtúiɼ
Dóṁnall Ó Maṫġaṁna, ó Ġlaſnaoiḋean, i
dtaoḃ a ḟeaḃaſ a ḋein ſé eagaɼṫóiɼeaċt an
leaḃaiɼ nua, ag cuɼ leitɼiú na ḃfocal aɼ aon
dul le ċéile aguſ ag ceaɼtú pé deaɼṁad a ḃí
ſa dá leaḃaɼ eile.  Oiḋɼe aɼ an Aṫaiɼ Peadaɼ
’ſ eaḋ an Doċtúiɼ, ſa ṁéid guɼab í Gaeḋilg
an Aṫaɼ Peadaɼ a ſgɼíoḃann ſé féin, aguſ ní
miſte a ɼáḋ náɼ ſtaon ſé ó ḋuaḋ ná ó
ẛaoṫaɼ ċun leaḃaɼ gan loċt a ḋéanaṁ den
ċuɼ amaċ ſo.