<<<<   >>>>
     FOCAL ÓS NA FOILLSIṪEOIRÍ

  Ḃí cuid a haon d’ “ Aeſop a ṫáinig go
hÉiɼinn ” aɼ na leaḃɼaiḃ iſ túiſge a ċuiɼ an
t-Aṫaiɼ Peadaɼ Ua Laoġaiɼe le ċéile, aguſ
ón gcéad lá a ṫáinig an ċuid ſin amaċ, ſuaſ
le tɼioċad blian ó ẛin, go dtí an lá atá
indiu ann, níoɼ ſáɼuíoḋ é aɼ ċɼuinneaſ ná aɼ
ḃinneaſ ná aɼ fuinneaṁ na ſgéal.  Ba ġeaɼɼ
i n-a ḋiaiḋ ſan go dtáinig cuid a dó amaċ.
Tá an dá ċuid i dteannta a ċéile anoiſ, aguſ
leaḃaɼ gɼeannta deaġ-ċumṫa déanta ḋíoḃ
go mbeiḋ áṫaſ aɼ gaċ Gaeḋilgeóiɼ é ḃeiṫ ’n-a
leaḃɼagán aige.  Ní beag de ṁaiſe aɼ an
leaḃaɼ na peictiúiɼí a ġaḃann leiſ na ſgéal-
taiḃ ann.  Oiɼid ſiad go maiṫ do ġɼeann aguſ
do ġéaɼ-ċúiſ aguſ do ẛaṁluíoċt na ſgéal.
Ní ċuiɼeann an leaḃaɼ nua ſo an dá leaḃaɼ
eile aɼ ceal.  Táid ſiad-ſan le fáil i gcóṁnuí
aguſ nótaí aguſ foclóiɼ i n-a dteanntai gcóiɼ
macléiġinn aguſ múinteóiɼí guɼ ṁaiṫ leo
iad a ḃeiṫ aca maɼ ṫéacſ-leaḃɼaiḃ inſ na
ſgoileanna.
  Iſ le huġdaɼáſ an Aṫaɼ Riſteáɼd

                              3